Kezdőlap Szolgáltatások Elérhetőségek Ajánlatkérés

A telekalakitásokról általában

Telekalakítások változatai

A telekalakításról általában

A földhivatalokról, a Földmérési és Távérzékelési Intézetről, a Földrajzinév Bizottságról és az ingatlan-nyilvántartási eljárás részletes szabályairól szóló 338/2006 (XII.23.) Korm. rendelet értelmében a Kormány telekalakítási eljárás lefolytatására hatáskörrel rendelkező hatóságként az épített környezet alakításáról és védelméről szóló törvény szerinti telekalakítási eljárásokban - a honvédelmi és katonai célú ingatlanok és az összevont telepítési eljárás során lefolytatott telekalakítási eljárások kivételével - első fokon a járási földhivatalt, másodfokon a megyei földhivatalt jelöli ki.

A telekalakítási eljárás kérelemre induló eljárás, amely formanyomtatványon nyújtható be az illetékes Járási Földhivatalba.

A kérelem tartalma szerint a telekalakítási eljárás típusai a következők:

A telekalakítás engedélyezése iránti kérelmet benyújthat:

A kérelemnek tartalmaznia kell:

A telekalakítási engedélyezési eljárás során a területileg illetékes járási földhivatalhoz a kérelem mellékleteként záradékolt változási vázrajzot kell benyújtani, de célszerű az ez alapján meghozott előzetes szakhatósági jóváhagyásokat is mellékelni. Az előzetes szakhatósági jóváhagyásokat nem kötelező az eljárás megindítása előtt beszerezni, de beszerzésükkel gyorsabb a földhivatali eljárás és kizárható a telekalakítási engedélyezési kérelem elutasítása szakhatósági hozzájárulás hiánya esetén, ami anyagi veszteséggel jár, mert a földhivatal elutasító határozata esetén nem térítik vissza a telekalakítás engedélyezési eljárásra befizetett díjat, valamint a szakhatóságok eljárási díjait.

Az egyesített telekalakítási eljárás megindítására irányuló kérelemhez a fentieken túl be kell nyújtani az ingatlan-nyilvántartási átvezetéshez szükséges mellékleteket és okiratokat is.

Miben különbözik a telekalakítási engedélyezési eljárás és az egyesített telekalakítási eljárás?

A telekalakítási engedélyezési eljárásnál földmérővel elkészített, a földhivatal által záradékolt változási vázrajzot és a telekalakítás engedélyezési eljárásra vonatkozó kérelmet kell a járási földhivatalhoz benyújtani. A földhivatal (amennyiben ezeket az ügyfél nem szerezte be előzetesen) szakhatósági állásfoglalást kér az érintett szakhatóságoktól, amely alapján elbírálja a telekalakítási kérelmet és ezek alapján meghozza döntését. A földhivatal döntése lehet engedélyező, vagy elutasító. Mindkét esetben fellebbezésnek van helye a földhivatali határozat ellen.

Az első engedélyező szakaszt követi az ingatlan-nyilvántartási átvezetés szakasza, amikor a jogerős telekalakítási engedély birtokában kérelmezni lehet a telekalakítással elvégzett változások ingatlan-nyilvántartási átvezetését.

Az első szakasz ügyintézési határideje negyvenöt nap, záradékolt vázrajz esetén harminc nap. Az ügyintézési időbe nem számít bele a szakhatóságok megkeresésétől a szakhatósági vélemények megérkezéséig tartó idő. Az ingatlan-nyilvántartási átvezetés ügyintézési határideje 21 nap.

Egyesített telekalakítási eljárás az, amikor a telekalakítási engedélyezési eljárást és az ingatlanügyi hatósági eljárást egyszerre kezdeményezik. Egyszerre kerül benyújtásra a telekalakítási dokumentáció, a telekalakítási engedélyre vonatkozó kérelemmel valamint az ingatlan-nyilvántartási bejegyzéshez szükséges kérelem és annak kötelező mellékletei és okiratai. Egyesített telekalakítási eljárás kezdeményezésekor körültekintően kell eljárni, mert az ingatlan-nyilvántartási átvezetésnél egyes esetekben fellépő hiányosságok vagy hibák nem orvosolhatók hiánypótlással, vagyis bizonyos hiányosságok (ilyen pl. a település vagy helyrajzi szám módosítás, a különböző kötelező aláírásoknak a hiánya, vagy az okirat keltezésének helyének vagy időpontjának hiánya) esetén a járási földhivatal az Ingatlan-nyilvántartási Törvény előírásai alapján hiánypótlási felszólítás nélkül elutasítja a bejegyzési kérelmet, ami anyagi időveszteséget jelent az ügyfél számára.

Az egyesített telekalakítási eljárás esetén a változásvezetési eljárás szakasz ügyintézési határideje a 15 nap.

A telekalakítási engedély a jogerőre emelkedésétől számított egy évig hatályos.

A telekalakítás engedélyezésére irányuló elsőfokú eljárás igazgatási szolgáltatási díja:

Az engedélyezési eljárásban érintett ingatlanként:

Az ingatlan-nyilvántartási bejegyzés díja további 6 600 Ft érintett ingatlanonként.

Kapcsolódó jogszabályok